Missie en visie van De Kleine Wereld 

Misie van De Kleine Wereld 

Onze missie: 'De Kleine Wereld, een wereld van verschil'.

Het team van De Kleine Wereld verzorgt goed onderwijs, zodat kinderen een brede basis meekrijgen. Op deze wijze kunnen de kinderen goed toegerust hun weg vervolgen in de maatschappij. Dit alles wordt bewerkstelligd door een cultuur waarin voortdurende reflectie en verbetering van de onderwijskwaliteit centraal staat. Het stimuleren en volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling geven wij vorm middels het concept 'De Vreedzame School' waarbij kinderen, leerkrachten en ouders dezelfde taal spreken.

Op school gaan we ervoor om verstand en gevoel goed op elkaar af te stemmen. Dan is het kind in balans en kan het zich volledig ontplooien. Met alles wat we doen streven wij optimale onderwijsresultaten na en leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van onze leerlingen tot zelfstandige, authentieke en positief kritische mensen die optimaal kunnen functioneren in onze samenleving. Je mag zijn wie je bent, maar we hebben elkaar ook nodig om tot een hoger doel te komen. Aan deze missie liggen een aantal kernwaarden ten grondslag:

  • bevlogenheid en passie
  • vertrouwen en betrouwbaarheid
  • autonomie
  •  veiligheid
  • gemeenschappelijkheid

Bij alles wat we doen willen we vanuit deze waarden werken, communiceren en elkaar ook aanspreken op deze waarden. We leven voor, door en naast elkaar vanuit deze gemeenschappelijke basis. Dat zorgt voor veiligheid waardoor iedereen tot bloei kan komen. Goed onderwijs voldoet in onze ogen dan ook aan deze basis waarin we het verschil voor onze kinderen kunnen maken.

Visie van De Kleine Wereld

Vanuit onze missie geven wij vorm aan kwalitatief goed onderwijs door te werken vanuit een oecumenische identiteit. Kwalitatief goed onderwijs staat op De Kleine Wereld hoog in het vaandel. Wij bieden optimale onderwijskansen aan elk kind, want elk kind verdient het best passende onderwijs. De inzet van opbrengstgericht en handelingsgericht werken geven aan deze visie kleur en betekenis. We zijn op weg naar betere kansen en resultaten.

Visie op leren
Leren is leuk en zin in leren krijgen in is essentieel voor de latere loopbaan. Dit betekent dat oefenen, fouten maken en het opdoen van succeservaringen er allemaal bij horen:

'Fouten zijn het bewijs dat je het probeert.'

We leggen op De Kleine Wereld een goede basis voor de verdere ontwikkeling van de kinderen, waarbij we het belangrijk vinden dat kinderen inzicht krijgen in hun eigen talenten, mee mogen denken in het formuleren van eigen leerdoelen en verantwoordelijkheid krijgen en nemen voor hun eigen werk.

Op De Kleine Wereld is de norm het hebben van hoge verwachtingen. Bij het hebben van hoge verwachtingen gaat het om het bevorderen van positieve en reële ervaringen. Zowel bij de kinderen, als ouders, als bij ons team. Leren doen we doelgericht en door elkaar te zien. We willen leren door een betekenisvolle context, zodat we weten waarom en waarvoor we iets leren.
Leren doe je niet alleen. Het kan ook met iemand of in een groepje samen. Kinderen leren van elkaar, leren samenwerken, maar leren ook alleen te werken. Leren is een sociaal gebeuren bij ons op school. Het draagt bij aan de persoonsontwikkeling van het kind.
Op De Kleine Wereld werken wij vanuit doorlopende leerlijnen en werken we met kwalitatief goede methoden die allemaal voldoen aan de kerndoelen, zoals die opgesteld zijn door het ministerie van OC&W en de inspectie van het onderwijs. Waar het kan laten we de methode los, waar het (nog) niet kan bieden de methodes een houvast. Door deze werkwijze komen we tegemoet aan de individuele verschillen tussen leerlingen. Vervolgens kijken we wat deze werkwijze betekent voor ons ICT-onderwijs en verbinden we ICT-middelen aan onze visie op leren.

Home Over De Kleine Wereld Missie en visie